Tilkkuyhdistyksen säännöt

Tilkkuyhdistys Finn Quilt ry:n säännöt


Voimassa olevat säännöt 10.7.2023 alkaen.

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Tilkkuyhdistys Finn Quilt ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistyksen tarkoituksena on toimia tilkkutyötä harrastavien yhdyssiteenä Suomessa sekä kehittää tilkkutöiden tuntemusta ja harrastusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää erilaisia näyttely-, kurssi- ja juhlatilaisuuksia, edesauttaa järjestämään matkoja koti- ja ulkomaisiin alan tilaisuuksiin sekä pyrkii edistämään kansainvälisiä yhteyksiä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, anoa avustuksia ja apurahoja, järjestää kursseja, työnäytöksiä ja myyjäisiä. Voi omistaa toimintaansa varten osakkeita, osuuksia ja arvopapereita. Toimeenpanna arpajaisia ja rahankeräyksiä, asianomaisen luvan saatuaan.

3 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä tilkkutöitä harrastava henkilö, joka hyväksyy yhdistyksen tarkoituksen ja säännöt.

Hallitus hyväksyy kirjallisen hakemuksen perusteella yhdistyksen jäsenet. Jäsenyys alkaa jäsenmaksun maksamisesta seuraavan kuukauden alusta lukien.

Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksuja.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle. Jäsen voi erota myös ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa. Eroaminen astuu voimaan seuraavan kalenterikuukauden alusta lukien.

Yhden kalenterivuoden ajan jäsenmaksun maksamatta jättäneen jäsenen hallitus voi katsoa yhdistyksestä eronneeksi.

Yhdistyksen hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, joka ei enää täytä jäsenyyden edellytyksiä:
1. epäasiallisen käyttäytymisen vuoksi yhdistystä tai hallituksen jäseniä kohtaan; tai
2. muuten käyttäytyy tai toimii epäasiallisesti siten, että se voi vaikuttaa yhdistyksen julkisuuskuvaan haitallisesti; tai
3. käyttäytyy tai toimii yhdistyksen toimintaa haittaavalla tavalla; tai
4. ei enää täytä yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja; tai
5. toiminnallaan vahingoittaa yhdistystä; tai
6. aiheuttaa yhdistykselle taloudellista vahinkoa.

Erottaminen astuu voimaan välittömästi hallituksen päätöksestä. Jäsenyydestä erottamisesta ilmoitetaan kirjallisesti erotetulle. Erotetun maksettua jäsenmaksua palautetaan erottamispäivän jälkeiseltä ajalta.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

4 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä.

Hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on kolme (3) vuotta varajäsenten yksi (1) vuosi.
Hallituksen varsinaisista jäsenistä on kaksi vuosittain erovuoroisia.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan. Ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus päättää ulkopuolisten henkilöiden palkkiosta.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.
Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina ovat läsnä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

Yhdistykseen voidaan perustaa rekisteröimättömiä kiltoja, joihin voivat kuulua vain yhdistyksen jäsenet.

5 § YHDISTYKSEN EDUSTAMINEN JA NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistystä edustaa hallitus tai yhdistyksen puheenjohtaja. Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja tai taloudenhoitaja, kaksi yhdessä.

6 § TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Yhdistykselle tarvittaessa valitaan tilintarkastaja ja varatilintarkastaja tai toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja tai auktorisoitu tilintarkastusyhteisö.
Mikäli tilintarkastajaksi valitaan tilintarkastusyhteisö, ei tarvitse valita varatilintarkastajaa.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Hallitus kutsuu yhdistyksen kokouksen koolle. Kokouskutsu voidaan julkaista yhdistyksen jäsenlehdessä tai verkkosivuilla tai lähetetään kutsu siihen sähköpostiosoitteeseen minkä jäsen on ilmoittanut jäsenrekisteriin. Kutsu on julkistettava tai lähetettävä viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen kokoukseen voidaan osallistua hallituksen tai yhdistyksen kokouksen niin päättäessä myös tietoliikenneyhteyden ja teknisen järjestelmän avulla kokouksen aikana.

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä kuuden (6) kuukauden kuluessa tilikauden päättymisestä.
Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa pyynnön esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksessa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.
Yhdistyksen kokouksen kulkua ei saa äänittää eikä tallentaa ilman erillistä yhdistyksen kokouksessa tehtyä päätöstä.

9 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1. kokouksen avaus
2. valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja tarvittaessa kaksi ääntenlaskijaa
3. todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
4. päätetään kokouksen äänittämisestä ja tallentamisesta
5. hyväksytään kokouksen työjärjestys
6. esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan lausunto
7. päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille
8. päätetään hallituksen jäsenten palkkio
9. vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio
10. vahvistetaan jäsenmaksun suuruus
11. valitaan hallituksen puheenjohtaja joka kolmas vuosi
12. valitaan hallituksen varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet
13. tarvittaessa valitaan yksi tilintarkastaja ja yksi varatilintarkastaja tai yksi toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja, joiden toimikausi on toistaiseksi voimassa oleva
14. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä kirjallisesti hallitukselle kuukautta (1 kk) ennen varsinaista kokousta, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämälle käsityöharrastusta edistävälle oikeuskelpoiselle yhteisölle tai järjestölle yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavaan käyttöön.

Tilkkuyhdistys Finn Quilt ry:n äänestys- ja vaalijärjestys etäyhteydellä

Tästä linkistä avautuu kokouksen etäosallistumisen toimintaohje ”Äänestys- ja vaalijärjestys etäyhteydellä toteutetuissa kokouksissa”.