Tilkkuyhdistyksen säännöt

Tilkkuyhdistys Finn Quilt ry:n säännöt


yhdistyksen rekisterinumero 154724

v. 2005

1 § NIMI JA KOTIPAIKKA

Yhdistyksen nimi on Tilkkuyhdistys Finn Quilt ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere.

2 § YHDISTYKSEN TARKOITUS JA TOIMINTA

Yhdistys on aatteellinen ja poliittisesti sitoutumaton. Yhdistyksen tarkoituksena on toimia tilkkutyötä harrastavien yhdyssiteenä Suomessa sekä kehittää tilkkutöiden tuntemusta ja harrastusta.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää erilaisia näyttely-, kurssi-, ja juhlatilaisuuksia, jäsenilleen matkoja koti- ja ulkomaisiin alan tilaisuuksiin sekä pyrkii edistämään kansainvälisiä yhteyksiä.

Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, anoa avustuksia ja apurahoja, järjestää kursseja, työnäytöksiä ja myyjäisiä, omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää omaisuutta sekä toimeenpanna asianomaisen luvan saatuaan arpajaisia ja rahankeräyksiä

3 § JÄSENET

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä tilkkutöitä harrastava henkilö.

Yhdistyksen jäsenet hyväksyy yhdistyksen hallitus.

Kunniapuheenjohtajaksi ja kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksessa kutsua henkilö, joka on huomattavasti edistänyt ja tukenut yhdistyksen toimintaa. Kunniapuheenjohtaja ja kunniajäsen eivät suorita jäsenmaksuja.

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa pöytäkirjaan merkittäväksi.

Varsinaisilta jäseniltä perittävän jäsenmaksun suuruudesta päättää yhdistyksen vuosikokous.

Yhden kalenterivuoden ajan jäsenmaksun maksamatta jättäneen jäsenen voi hallitus katsoa yhdistyksestä eronneeksi.

Yhdistykseen voidaan perustaa rekisteröimättömiä kiltoja, joihin voivat kuulua vain yhdistyksen jäsenet.

4 § HALLITUS

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) varsinaista jäsentä sekä kolme (3) varajäsentä.

Puheenjohtajan ja hallituksen varsinaisten jäsenten toimikausi on 2 (kaksi) vuotta, varajäsenten 1 (1) vuosi.

Hallituksen varsinaisista jäsenistä on puolet vuosittain erovuoroisia. Ensimmäisellä kerralla ratkaistaan erovuoroisuus arvalla.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä ottaa keskuudestaan tai ulkopuolelta sihteerin, taloudenhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään kaksi hallituksen jäsentä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään puolet sen jäsenistä, puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuina ovat läsnä.

Päätökset tehdään yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN

Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai taloudenhoitaja, kaksi yhdessä.

6 § TILIT

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen vuosikokousta.

7 § YHDISTYKSEN KOKOUSTEN KOOLLEKUTSUMINEN

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu julkaistaan yhdistyksen jäsenlehdessä tai lähetetään kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle (7) päivää ennen kokousta.

8 § YHDISTYKSEN KOKOUKSET

Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä ennen maaliskuun loppua. Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa pyynnön esittämisestä.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Päätökset tehdään, ellei näissä säännöissä toisin määrätä, yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

9 § VUOSIKOKOUS

Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

kokouksen avaus
valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjan tarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa,
todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
hyväksytään kokouksen työjärjestys
esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto;
päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja tili- ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille;
vahvistetaan toimintasuunnitelma sekä tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus;
valitaan hallituksen puheenjohtaja joka toinen vuosi ja varsinaiset jäsenet erovuoroisten tilalle sekä varajäsenet.
valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä, joiden toimikausi on vuosikokouksesta vuosikokoukseen;
käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.
Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

10 § SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN JA YHDISTYKSEN PURKAMINEN

Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä.

Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi luovutetaan sen omaisuus ja arkistomateriaali viimeisen kokouksen määräämälle käsityöharrastusta edistävälle oikeuskelpoiselle yhteisölle tai järjestölle yhdistyksen tarkoitusperiä vastaavaan käyttöön.